domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

V našom DSS na úseku starostlivosti o klienta pri práci s ľuďmi s postihnutím uplatňujeme Tvorivo - humanistickú výchovu, najmä systém KEMSAK (Kognitivizácia, Emocionalizácia, Motivácia, Socializácia, Axiologizácia, Kreativizácia) - pretože rešpektuje zvláštnosti každého jedinca a posilňuje jeho jedinečnosti sebarealizácie.

K hlavným činnostiam patria:

 1. práca, pracovné zručnosti
 2. učenie a vzdelávanie (v širšom chápaní)
 3. sociálne činnosti - komunikácia a interakcia s inými ľuďmi
 4. hra, šport, zábava
 5. umelecká činnosť (pasívna i aktívna
 6. relaxácia a regenerácia síl

V DOMKO - DSS poskytujeme:

 1. Stravovanie

 2. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe

 3. Sociálne poradenstvo smerované ku klientovi a jeho rodine, taktiež k vonkajšiemu prostrediu klienta, t.j. jeho okoliu, ktoré ho obklopuje a k jeho internému prostrediu, v ktorom pôsobí. Našou snahou v poradenskej oblasti je hľadať rozličné formy pomoci klientovi a jeho rodine, spolupracovať pri adaptácii našich klientov v DSS, ako aj pri vyrovnávaní napätia, ktoré existuje medzi nimi a rodinou. Špecifickú oblasť poradenstva tvorí poradenstvo pre handicapovaných, ktoré vyplýva z požiadaviek a potrieb rodičov (t.j. oblasť príspevkov pre ťažko zdravotne postihnutých, zmeny zákonov v sociálnej oblasti a ich aplikácia do praxe, integrácia našich klientov do života v spoločnosti a pod.)

 4. Sociálnu rehabilitáciu so zameraním na sebaobsluhu, nácvik sociálneho správania a integráciu do komunity.
  socialnarehabilitaciaDSCN3992
 5. Pracovnú terapiu (ergoterapiu), ktorej hlavnými cieľmi je, aby práca klienta bavila, mala zreteľný cieľ a aby bola dokončená (fotogaléria). Prostredníctvom ergoterapie sa snažíme dosiahnuť maximálnu samostatnosť a nezávislosť v domácom, pracovnom a sociálnom prostredí a to prácou v dielni, v záhrade, ručnými prácami, tkaním na krosnách, batikovaním a využitím ďalším materiálou a techník (práca s papierom - pletenie košíkov z papiera, z pedigu, výroba pozdravou technikou quilling, výroba črepníkov a rámčekov na fotografie technikou krakel, výroba ozdobných predmetov servítkovou technikou, maľba na sklo, výroba magnetiek zo sadry, práca so samovytvrdzovacou hlinou, zavádzanie nových techník - tancart (vtieranie voskoviek na textil cez šablónu), encaustica (maľovanie obrázkov horúcim voskom za pomoci žehličky) a i.
  april2010jesen2010aprl20101
 6. Ošetrovateľské služby, ktorých súčasťou je aj rehabilitačná činnosť. Na rehabilitačnú činnosť máme k dispozícii: fit lopty, stacionárne bicykle, ručný a nožný trenažér (rozvoj motoriky rúk a nôh), hmatové loptičky, stepper a drobné predmety na posilnenie svalstva (gumený pás a podobne), posilňovacie stroje a zdravotný telocvik vo vlastnej telocvični.

 7. Záujmovú činnosť, t.j. rozvoj a podpora záujmov, koníčkov a tiež kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť. Klienti majú možnosť rozvíjať svoje záujmy v týchto oblastiach:
   - šport - futbal, stolný tenis, plávanie, florbal, atletika, kriket, zdravotný telocvik vo vlatnej telocvični
   - hudba, spev a tanec - spevácky krúžok a prostredníctvom dramatoterapie
   - práca s PC, s internetom, tvorba článkov do časopisu "Kľúčik", práca s diktafónom - sú využívané pri práci na vlastnom časopise
     klientov DSS s názvom "Kľúčik"
   - riešenie tajničiek, hlavolamov, didaktické hry, konštrukčné práce a spoločenské hry ako "Preskakovaná",
    "Dáma", "Kockový poker" a i.
   - náboženstvo
   - fotografický krúžok
    - pohybovo-relaxačné aktivity ako výlety (poznávacie, 1-dňové a viacdňové pobyty v prírode),
     športové súťaže a hry (Juniáles), návštevy - výstav, divadla, kina, oslavy narodenín a menín.

 8. Terapeutickú činnosť - arteterapia, muzikoterapia, biblioterapia, ergoterapia, dramatoterapia, aromaterapia, canisterapia, snoezellen terapia a činnostná terapia.

zaujmovacinnost2zaujmovacinnost1zaujmovacinnost3


úhrada za poskytované sociálne služby

 

O výnimočnosti našich "Domkáčoch" svedčia aj ich jedinečné kreatívne aktivity, v ktorých nemajú konkurenciu:

 • vydávajú svoj vlastný časopis "KĽÚČIK" (1xročne), ktorým otvárajú srdcia iným a snažia sa zatvoriť dvere pred nudou,

 • založili kapelu "DOMKO BAND" so speváckym zborom "DOMKO FRAGILE" a vydali už dve CD s názvom "Naše dobré veci" a "Na ľudovú nôtu", ktorých krstnými rodičmi sa stali Zuzana Smatanová a Marián Čekovský. Hudba je ich doménou a radosťou, ktorú vyjadrujú hrou na rozmanité i netradičné hudobné nástroje. Hudbou vyjadrujú svoj blízky vzťah k hudobným kapelám na slovenskej i zahraničnej populárnej scéne. Okrem iného sú naši klienti členmi fan klubu Zuzany Smatanovej a každý rok sa zúčastňujú pravidelných stretnutí so Zuzkou v Žiline,

 • DOMKO má svoje občianske združenie o.z. DOMKO v umení, ktoré pomáha "Domkáčom" a iným ľuďom so ZZ pri realizácii ich umeleckých, športových a voľnočasových aktivít,

 • naši klienti vystavujú svoje fotografické a výtvarné diela na výstavach v rámci celého Slovenska. Najväčší úspech však zaznamenali na pôde Ministerstiev SR. Svojím pohľadom na svet okolo nás prostredníctvom fotografií a malieb na plátno sa chcú priblížiť ostatným. Ich fotografie zachytávajú úžasné detaily a v maľbách uprednostňujú portréty, v ktorých dominuje nápaditosť a farebnosť,

 • DOMKO má svoje logo, hymnu aj svoju zástavu, ktorú nám navrhli naši klienti, čo svedčí o ich kreativite a šikovnosti,
  v obľube sú naše každoročné tvorivé dielne s rodičmi a verejnosťou vždy na Veľkú noc a na Vianoce, pri ktorých si ktokoľvek môže vyskúšať prácu s netradičnými materiálmi a zoznámiť sa s rozličnými pracovnými technikami,

 • DOMKO je organizátor medzinárodných plaveckých pretekov športovcov so ZZ. Toho roku sa jubilejný 6. ročník niesol v duchu "integrovaných" pretekov, ktoré ozvláštnila "integrovaná" štafeta, do ktorej sa zapojila zdravá populácia a tiež predstavitelia Košického samosprávneho kraja, nakoľko preteky sa konali pod záštitou predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu,

 • DOMKO je spoluorganizátor festivalu dramatickej tvorivosti ZZ umelcov z Domovov soc. služieb.
  úspechy žne aj náš divadelný súbor DOMKO so svojou pestrou muzikálovou tvorbou (Pomáda, Vlasy, Život ulice, 4 ročné obdobia, Neberte nám princeznú, či Na skle maľované a i.),

 • pochváliť sa môžeme aj čestvou absolventkou výtvarného odboru ZUŠ z radov naších klientov,

 • "Domkáči" radi obdarúvajú na špeciálnych športových, či kultúrnych príležitostiach verejnosť svojimi originálnymi kľúčenkami - "Príšerkami",

 • DOMKO má vďaka šikovnosti našej "tety" Katky ochrannú známku na výrobu PSÍKA TAŠIHO, ktorý sprevádza deti slovenskou históriou (TAŠÍKOVO - www.tasi.sk)
 • neváhajú sa zapojiť i do náročnejších výziev, akými je pre nás tanec ŠTVORYLKA na Hlavnej (vďaka vynikajúcej spolupráci s Milanom Plačkom), či do ľudového tanca KARIČKA, taktiež na Hlavnej, alebo do petangových súťaží (v ktorých ako jediný vždy zastupujú Košický kraj), či čoraz širšej skupine nadšencov rodinného behu v disciplíne MINIMARÁTÓN na MMM.

Naši klienti majú radi nové výzvy. Sú súťaživí. Hoci pre niektorých je výhra najdôležitejšia, väčšina sa teší účasti, zoznámeniu s novými ľuďmi a ďalším novým príležitostiam.

SVET SA IM OTVÁRA A ONI S RADOSŤOU DO OTVORENÝCH DVERÍ VSTUPUJÚ...