domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

rok 2019:

 • Projekt s názvom "Kreatívne worshopy"s finančnou podporou K 13 sumou 2.000 € pri realizácii vzdelávaní ľudí s mentálnym postihnutím v oblasti hudby, tanca a divadla.
 • Projekt s názvom"Individuálny plán" s finančnou podporou Nadácie SPP sumou 300 € pomohol 1 prijímateľovi v rozvoji v oblasti hudby.
 • Projekt s názvom "Individuálny plán"s finančnou podporou Nadácie SPP sumou 300 € pomohol 1 prijímateľovi v rozvoji v oblasti maľby.
 • Projekt s finančnou podporou MČ Košice-sever v sume 200 € na rozvoj kultúrnej a športovej činnosti v Domku.
 • Dotácia MPSVaR SR na podporu rozvoja sociálnych služieb v sume 5065,97€ na materiálno-technické vybavenie na alternatívnu komunikáciu pre autistov.
 • V apríli 2019 prebehlo prvé stretnutie zamestnancov SVI s predstaviteľmi OZ Cesta von, kde bola dohodnutá spolupráca v rámci projetku Omama - práca s deťmi v marginalizovaných skupináchV novembri sa uskutočnilo prvé stretnutie priamo v rodine zdravotne znevýhodneného dieťaťa.
 • Ako jedno z troch zariadení v rámci Slovenska je Služba včasnej intervencie pri zariadení DOMKO-DSS zapojená do projektu Agora. Medzinárodný projekt prebieha od apríla 2019 do apríla 2020. Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie služby včasnej intervencie a zvyšovanie povedomia o včasnej intervencii medzi odbornou a laickou verejnosťou.

 

rok 2018:

 

 • Projekt s názvom "Most úsmevov - festival dramatickej tvorivosti klientov Domovov sociálnych služieb"s finančnou podporou K 13 sumou 2.350 € a s finančnou spoluúčasťou  750 € o.z. Domko v umení.
 • Projekt s názvom "Blumiáda 2018"s finančnou podporou Nadácie SPPsumou 10.000 €.

 

rok 2017:

 

 • Projekt s názvom "INDIVIDUÁLNY PLÁN ZAMERANÝ NA MUZILOTERAPIU"  s finančnou podporou Nadácie SPP v rámci operačného programu OPORA sumou 750 € pomáha prijímateľovi sociálnej služby realizovať svoj sen hrou na gitare od mája do novembra.
 • Projekt s názvom "3.CD KAPELY DOMKO BAND"  s finančnou podporou K 13 sumou 3850 € a o.z. Domko v umení pomôže kapele Domko Band nahrať v poradí už 3.CD, realizovať autorské divadelné predstavenie a vernisáž malieb a fotografií ľudí so ZZ v mesiacoch máj až november.

 

rok 2016:

 • Projekt s názvom "2.CD "NA ĽUDOVÚ NOTU"  s výraznou finančnou podporou K 13  pomohol sumou 1,000 € a finančnou vzpruhou prispelo i o.z. Domko v umení.
 • Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z MPSVaR SR   pomohli nášmu zariadeniu sumou 23.000 € kúpou špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou.

rok 2015:

 

 • Projekt s názvom "SKOČME SPOLU DO BAZÉNA" s výraznou finančnou podporou 1. Stavebnej sporiteľne (formou odmien a darčekových predmetov) a Slovenského paralympijského výboru (pri prenájme plaveckých dráh)  pomohol pri organizácii 5. ročníka "integrovaných" plaveckých pretekov DOMKO-DSS 29.4.2015 na Mestskej krytej plavárni. Tohto roku jubilejný 5. ročník ozvláštnila aj "integrovaná" plavecká štafeta, do ktorej sa zapojila aj zdravá populácia a tiež predstavitelia Košického samosprávneho kraja.
 • DOTÁCIA NA PODPORU ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB z MPSVaR SR na nákup materiálno-technického vybavenia multisensorickej miestnosti na výkon sociálnej terapie  "SNOEZELEN" pre stimuláciu zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti prijímateľov sociálnej služby. Projekt podporilo MPSVaR SR sumou 3.500 eur a Košický samosprávny kraj sumou 494,60 eur.
 • INDIVIDUÁLNY ROZVOJOVÝ PLÁN KLIENTA zameraný na fotografovanie historickej a súčasnej architektúry mesta Košíc. Projekt bol podporený nadáciou SPP sumou 500 eur.
 • "MATERIÁLOVÉ VYBAVENIE KERAMICKEJ DIELNE"- projekt podporený Universal Maklérskym domom Bratislava sumou 500 eur.
 • 2. ETAPA REKONŠTRUKCIE ZARIADENIA DOMKO-DSSvďaka čerpaniu finančných prostriedkov zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu a financovaniu Košického samosprávneho kraja z vlastných prostriedkov. 2. etapa je zameraná na prístavbu objektu s kuchyňou, jedálňou s kapacitou 100 miest, ktorá bude slúžiť aj ako spoločenská miestnosť, administratívne priestory, dobudovanie plynovej prípojky, pešej komunikácie, ihriska a altánku. Zrealizuje sa aj výsadba v parku spolu s drobnou architektúrou. Po dokončení rekonštrukcie v celom rozsahu prijímatelia a zamestnanci zariadenia získajú plnohodnotný priestor budovy, ale aj upravenú a bezpečnú záhradu pre športové a rekreačné vyžitie.   

rok 2014:

 


V rámci  aktivity "Otvorené dvere" projektu "VSTÚPTE K NÁM" , vďaka finančnej podpore švajčiarskeho finančného mechanizmu (www.swiss-contribution.sk) bol v novembri 2014 spracovaný kalendár o zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý bol následne prezentovaný verejnosti na  Národnej konferencii SS "Inter pares. Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutí", so zameraním na deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorej hlavným organizátorom bol Úrad vlády SR. Zariadenie DOMKO-DSS bolo jej spoluorganizátor. Kalendár bol prezentovaný aj v jednotlivých zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ako aj na samotnom Úrade KSK. 

rok 2013:

 

alt

   V auguste 2013 sme sa 15-ti zamestnanci DOMKO - DSS zúčastnili víkendového školenia ako dobrovoľníci, zameraného na vzdelávanie a činnosti s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením do 30 rokov, ktoré organizovala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže  pod záštitou Ministerstva školstva. Sumou 2445 EUR podporili 13 našich projektov. Všetky malé projekty boli podporené z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

Malý projekt s názvom "DEŇ PLNÝ ŠPORTU"  odštartoval sériu projektov 1.10.2013. Zúčastnilo sa ho 56 účastníkov z 10-tich zariadení sociálnych služieb. Aktivita sa konala v Športovo-zábavnom areály na Alejovej ul. v Košiciach. Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením mali možnosť zasúťažiť si v disciplínach ako florbal, stolný tenis, prekážková dráha a streľba na bránu. Florbal hrali prvýkrát, obávali sa toho, ale bez problémov ho zvládli. Odozva zo strany súťažiacich ako aj vedúcich družtiev bola veľmi dobrá, veľmi radi by si to zopakovali.

Redalizácia projektu: Danica Klusková

Malý projekt s názvom "PETANG" sa konal na rovnakom mieste a  v ten istý deň ako "Deň plný športu" 1.10.2013. Zúčastnilo sa ho 30 účastníkov z 10-tich  zariadení sociálnych služieb. Mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením si mohli vôbec prvýkrát vyskúšať nenáročnú hru akou je petang, v ktorej by chceli pokračovať i naďalej. Naučili sa v nej hrať v tíme a s tímom, čo je nesmierne dôležité pre danú hru.

Realizácia projektu: Martin Vatra

Malý projekt s názvom "SKOČME SPOLU DO BAZÉNA" - plavecké preteky sa konali 15.10.2013 v priestorom Mestkej krytej plavárne v Košiciach. Zúčastnilo sa ho 25 mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením a s rôznorodými postihnutiami (mentálne, telesné, zmyslové postihnutie). Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijali aj mladí ľudia s poruchami autizmu, ktorí donedávna mali strach z vody a verejnosti. Všetci účastníci privítali túto príležitosť vzájomne sa stretnúť a otestovať si svoje plavecké schopnosti. Plavci boli skvelí. Tešili sa z medailí a neskutočného zážitku zo súťaženia a pobytu vo vode. Vzájomné stretnutie prinieslo nové kontakty aj na nové plavecké súťaže.

Realizácia projektu: Viera Mišková

V dňoch 14.,16.,21. a 22.10.2013 sa realizoval v priestoroch Domko - DSS malý projekt s názvom "ŠIKOVNÉ RUKY" . Zúčastnilo sa ho 6 mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. V priebehu týchto 4 dní sa varilo, pieklo a pripravovali jednoduché nátierky. Pri ich príprave prejavili veľkú radosť. Mnohí si recepty už aj vyskúšali doma. Podarilo sa u nich vzbudiť záujem o prácu v kuchyni. Odmenou im bola možnosť ochutnať čo ukuchtili a ponúknuť svoje výtvory iným. Zatiaľ sa ešte kuchárska kniha z pripravovaných receptov spracuváva, tešíme sa na jej finálnu podobu.

Realizácia projektu: Margita Rešteiová

22.10.2013 odštartovala ďalšia séria malých projektov a to tvorivými dielňami v Domku určenými pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, pre zdravú populáciu a  širokú verejnosť. Ide o projekty:

"PRÁCA HROU" pletenie výrobkov z pedigu ( je to prírodný materiál, ktorýá sa používa aj na výrobu košíkov)

Realizácia projektu: Jana Hanudelová

"OD FANTÁZIE K REALITE" fantázia enkaustikou (Je to technika maľovania horúcim voskom na papier a iné materiály. Nástrojom na maľovanie sú špeciálne vyhrievané perá, príp. tzv. enkaustické žehličky)

Relizácia projektu: Zlata Miková   

"PATCHWORK HROU" tvorba výrobkov technikou falošného (nešitého) patchworku. Je to práca s kúskami látok a polystyrénom, pri ktorej nemusíte vedieť vôbec šiť a pritom vykúzliť skutočne neobyčajné a krásne dekorácie do bytu.

Relizácia projektu: Mária Oravcová

"TVORENIE S DREVOM" - výroba panáčikov, kvetináčov a iných dekoratívnych predmetov z dreva

Realizácia projektu: Kamil Melega

"MAĽBA NA HODVÁB" - maľovanie na hodvábne šatky

Realizácia projektu: Žanna Čepková

Všetky aktivity sa už priebežne realizovali v mesiaci október. Nové techniky mladých ľudí zaujali, najradšej by s nim pracovali stále. Prinášajú im novú zručnosť, novú skúsenosť pracovať v tíme a radosť z dobre vykonanej práce.

Priebežne sa pracovalo na malom projekte s názvom "FOTOGRAFIE - KOŠICE - EHMK" , cieľom ktorého bolo zachytiť dianie Košíc počas EHMK prostredníctvom fotografií očami mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Mladí ľudia získali nové zručnosti pri práci s fotoaparátom a zachytili kultúrne premeny Košíc v priebehu EHMK.

 Realizácia projektu: Vlasta Grekovová

Vyvrcholením všetkých projektov bola vernisáž a prezentácia prác a fotografií mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením s názvom "OTVORTE DVERE K NÁM" , ktorá bola 6.11.2013 v priestoroch knižnice na Boccatiovej ulici na Hlavnej ul. č. 48 v Košiciach, na ktorú sa veľmi tešíme. Je to priestor ukázať čo je v nás a otvoriť dvere k nám - do Domka.

Realizácia projektu: Mária Pčolová

Vernisáž bola sprevádzaná kultúrnym vystúpením v rámci realizácie malého projektu s názvom "DOMKO MÁ TALENT" , na ktorom vystúpili mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením z Domka. Svoje kultúrne vystúpenie nacvičovali v priebehu mesiaca október. Práca na ňom bola náročná, no výsledok stál za to. Na jeho príprave spolupravalo aj veľa dobrovoľníkov.

Realizácia projektu: Svetlana Martiňuková

Na vernisáži prezentovali mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením aj svoj časopis, ktorý je výsledkom realizácie malého projektu s názvom "TO SÚ NAŠE VÝSLEDKY" . Časopis pripravovali v priebehu mesiaca október a na jeho príprave spolupracovalo cca 12 mladých ľudí s postihnutím. Cieľom bolo informať verejnosť (rodičov a priateľov) o aktivitách zdravotne znevýhodnených mladých ľudí v Domku prostredníctvom mimoriadneho čísla časopisu Kľúčik.

Realizácia projektu: Alena Krajcová

Za všetky podporené malé projekty ďakujeme Európskemu sociálnemu fondu, ktorý podporil tieto projekty finančne prostredníctvom IUVENTY ako súčasť národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax.

 • DOTÁCIA NA PODPORU ROZVOJA SOC. SLUŽIEB z MPSVaR SR  na nákup elektrickej pece na výpal keramiky a hrnčiarskeho kruhu na vybavenie priestorov hrnčiarskej diele  a rozvíjanie pracovných návykov prijímateľov prostredníctvom zdokonaľovania sa v práci s hlinou, čím sa zlepší kvalita ich života a práca s hlinou bude zaradená do každodennej činnosti prijímateľov Domko. Dotáciu podporili sumou 1.000 EUR MPSVaR, sumou 1.047,20 EUR Košický samosprávny kraj a sumu 300 EUR sme získali z vlastných finančných prostriedkov.    

 • v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu - www.swiss-contribution.sk sa realizuje projekt Košického samosprávneho kraja - VSTÚPTE K NÁM, ktorý bol podporený sumou 1.110.226 EUR. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života klientov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v sociálnych zariadeniach.  

V rámci projektu boli zatiaľ realizované aktivity: 1. rekonštrukcia objektu DOMKO -  v rámci nej bolo zariadenie dočasne presťahované do náhradných priestorov na Turgenevovej ul. 36, ďalšie kroky k rekonštrukciil momentálne prebiehajú

                                                                2. staviame mosty...- bola realizovaná Zimná Blumiáda 2013 - celoslovenské zimné zábavno-pohybové hry pre ľudí s mentálnym postihnutím zo slovenských zariadení soc. služieb na Jahodnej

                                                                                      3. supervízia, organizačný rozvoj - vzdelávanie pracovníkov sociálnych zariadení - momentálne prebieha

 rok 2012

 • V rámci ŠVAJČIARSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU (www.swiss-contribution.sk) Košický samosprávny kraj podal projekt DOMKO - DSS, Park mládeže 3, Košice "Vstúpte k nám", ktorý bol podporený sumou 1.110.266 €. Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života klientov a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v sociálnych zariadeniach.

Aktivity projektu: 1. rekonštrukcia objektu DOMKO

                                 2. staviame mosty ... - Zimná Blumiáda 2013 (celoslovenské zimné zábavno - pohybové hry pre ľudí s mentálnym postihnutím zo slovenských zariadení sociálnych služieb).

                                 3. supervízia, organizačný rozvoj - vzdelávanie pracovníkov sociálnych zariadení

                                 4. otvorené dvere ... - vznikne priestor na kvalitnejšiu realizáciu doterajších aktivít a ich rozšírenie o nové aktivity a vytvorenie "centra voľného času" pre spoločnú realizáciou aktivít klientov a verejnosti v popoludňajších hodinách (otvárame dvere pre širokú verejnosť), čo sa prejaví na vyššej miere integrácie klientov do bežného života.

24.2.2012 bol v Košickom denníku KORZÁR uverejnený článok:

"NA VÝCHOD POTEČÚ ŠVAJČIARSKE FRANKY"

Švajčiarske franky pôjdu na projekt poskytovania sociálnych služieb v Starej Ľubovni (1,05 milióna €), rekonštrukcia budovy Červeného kríža na Komenského ulici v Košiciach (893 000 €), rekonštrukcia objektu na poskytovanie sociálnych služieb Domko v košickom Parku mládeže (1,26 milióna €), združeniu Tokajská vínna cesta suma 1,22 milióna, obci Zemplínske Hámre na náučný chodník a ďalšie aktivity na podporu tamojšieho cestovného ruchu 1,12 milióna € a obec Stratená na vytvorenie Turistického informačného centra pri Dobšinskej jaskyni a ďalšie aktivity 1,12 milióna €. Zmluvu o tom včera na Úrade KSK podpísal švajčiasrsky veľvyslanec. V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce je na granty pre Slovensko určených približne 55 miliónov eur, zhruba 40 percent z nich by malo skončiť na východnom Slovensku. Doteraz bolo z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce podporených 17 projektov za viac ako 30 miliónov eur. Čerpať sa môžu do roku 2017. "Sme si vedomí, že tu síce nebude druhé Švajčiarsko, ale vďaka týmto projektom sa zvýši zamestnanosť ako aj vnímanie nášho regiónu", uviedol po podpise zmluvy podpredseda KSK Emil Ďurovčík.  

 • INDIVIDUÁLNY ROZVOJOVÝ PLÁN KLIENTA zameraný na vydanie kuchárskej knihy klientky A. Čupríkovej - príprava jednoduchých jedál a koláčov. Projekt podporený nadáciou SPP sumou 398,- €.
 • INDIVIDUÁLNY ROZVOJOVÝ PLÁN KLIENTA zameraný na fotografovanie psov z Košického útulku a odprezentovanie fotografií klientky na verejnosti formou výstavy. Projekt podporený nadáciou SPP sumou 1000,- €.

 rok 2011:

 • DOTÁCIA NA PODPORU ROZVOJA SOC. SLUŽIEB z MPSVaR SR na kúpu stropného zdvíhacieho zariadenia pre imobilných občanov a občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Projekt podporený sumou 8,057,50,- €.

Kúpa stropného zdvíhacieho zariadenia v zariadení DOMKO - DSS prispela k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb v zariadení a k debarierizácii prostredia. Prinieslo odľahčenie zamestnancom zariadenia a rodinným príslušníkom pri každodennej manipulácii.

 • INDIVIDUÁLNY ROZVOJOVÝ PLÁN zameraný na voľnočasové aktivity - t.j. hra na bicie nástroje. Projekt podporený nadáciou SPP sumou  750,- €. 

 Cieľom projektu bolo zdokonalenie sa klienta v hre na bicie nástroje a odprezentovať svoje nadanie na verejnosti. Pri realizácii projektu sa spolupracovalo so ZUŠ v Košiciach - s p. Jozefom Zímom, ktorý sa venuje hre na bicie nástroje a vyučuje nášho klienta V. Hreška hre na bicie v ZUŠ.

Prínosom projektu bolo, že klient DSS - V. Hreško sa naučil hrať na bicie nástroje a zdokonali sa v hre s doprovodom gitary.   

rok 2010:

 • „ŠŤASTIE, ZDRAVIE, POKOJ SVATÝ VINŠUJEME VÁM...“vianočný benefičný koncert, organizovaný  pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu, určený širokej verejnosti sa uskutočnil dňa 12.12.2010 vo Veľkej sále Historickej radnice mesta Košice.

beneficnykoncertOrganizátorom podujatia bola Humanitná spoločnosť     HUMANITA PRE ŽIVOT- Spišské Vlachy a Košické  folklorne     štúdio KULTOBIN, Košice.

V programe vystúpili: FS Železiar, DFS Železiarik,  FS Šarišan,     DFS Šarišanček,  Jaroslav Dvorský – sólista     opery  ŠD     V Košiciach, spevácky zbor SZUŠ Vlada Urbana z Košíc, Liana     Pastíriková – speváčka z Mini Talent Show, divadelný súbor      DOMKO – DSS Park mládeže Košice.

Výťažok z koncertu 2.000,- € bol venovaný klientom DOMKO     –  Domova sociálnych služieb, Park mládeže 3, KE, ktorý sa predstavili  kultúrnym vystúpením               „Betlehemské hry“.

 

 • projekt zameraný na rozvoj IRP klientky DSS Marušky Oslovičovej s názvom "MOJ FAREBNÝ SVET", podporený Nadáciou SPP sumou 1.229,-€.

        vernisaz  Cieľom projektu bolo rozšírenie vedomostí vo výtvarných technikách a prezentácia získaných  výtvarných a fotografických zručností na verejnosti.

          Projekt vyvrcholil vernisážou a výstavou výtvarných      prác    a fotografií v čajovni AMANA na Alžbetinej ulici 55 v      Košiciach, ktorá sa konala 15.11.2010. 

Výstava odráža „veselé a farebné“ zážitky zo života a tvorby      klientky Domova sociálnych služieb v zariadení, v CVČ na     Orgovánovej ulici a v ZUŠ na Bernolákovej ulici v Košiciach, pri   ktorom využila viaceré kreatívne výtvarné techniky. Jej kresby   a fotografie štyroch ročných období prispeli k oživeniu interiéru čajovne a zožali úspech a obdiv zo strany verejnosti. K príjemnej atmosfére prispelo aj hudobné vystúpenie študentiek ZUŠ vo Valalikoch na husliach. Výstava pokračovala a môžete si ju ďalej zhliadnuť v priestoroch Úradu Košického samosprávneho kraja.

 

 • projekt s názvom "ZMYSLUPLNEJŠÍ, HODNOTNEJŠÍ A FAREBNEJŠÍ ŽIVOT", podporila ho organizácia humanitárnej starostlivosti Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní.

          Cieľom projektu bolo skvalitnenie materiálnej základne v terapeutickej a záujmovej činnosti,  rozšírenie metód práce o nové techniky a tým prispieť k zlepšeniu možností sebarealizácie klientov v našom zariadení.

mormoni15.3.2010 predstavitelia tzv. Mormónskej cirkvi odovzdali      mladým ľuďom s mentálnym postihnutím z DOMKO - DSS     v Parku mládeže 3 v Košiciach štedrý dar v podobe  materiálu   na činnosť pre  64 klientov zariadenia, aby ich život   zmysluplnejší, hodnotnejší a farebnejší.

Darovaný materiál v hodnote 3.058,89€ poslúžil klientom pri    skvalitnení úrovne poskytovaných služieb, predovšetkým   v terapeutickej oblasti (na arteterapiu, muzikoterapiu,   dramatoterapiu, ergoterapiu) a v záujmovovej činnosti (pri    práci na časopise klientov DSS s názvom „Kľúčik“ , vo     fotografickom krúžku a na rozvoj kondície v športovej oblasti).  

 

rok 2009:

 

 • "MOJ SVET OČAMI FOTOGRAFIE" - tak znie názov projektu Domova sociálnych služieb, ktorého cieľom bolo, aby mladí ľudia s mentálnym postihnutím získali fotografické zručnosti a naučili sa využívať fotografiu ako jednu z umeleckých techník na vyjadrenie ich pocitov a emócií a ako nástroj k zaznamenávaniu okolia.

Projekt vznikol vďaka finančnej podpore Nadačného fondu    Slovak Telekom sumou 1.609,85,-€ a ide v ňom o snahu    ľudí  s mentálnym postihnutím zachytiť vonkajší svet ich   vnútornými očami.

Výsledky ich práce boli prezentované na verejnosti a to na    vernisáži, ktorú Domov sociálnych služieb vôbec po prvýkrát    organizoval a ktorá sa konala 18.11.2009 v priestoroch   košickej Rotundy. Na vernisáži dominovali témy ako príroda,   športová fotografia, ľudská postava a jej tieň, zátišie, hra    s farbami, no najbližšími im boli témy ako:  zariadenie, ktoré fotoprojekt1navštevujem, rodina, priatelia.

Projekt priniesol mladým ľuďom s postihnutím kladnú   prezentáciu ich osoby, prispel k obohateniu ich vnútorného    života a voľného času, k nadviazaniu priateľských vzťahov    s ľuďmi, s ktorými fotili. Dôležitý je pre nich aj pocit hrdosti     na svoj výtvor, ktorý je pre nich stimulujúcim a inšpirujúcim     impulzom. Vďaka vernisáži zažili aj pocit úspechu, ktorý im     právom patrí.

Partnermi projektu boli študenti Školy úžitkového   výtvarníctva v Košiciach, ktorý pomáhali s výberom námetov   tém fotografovania, ako aj s obsluhou fotoaparátu.

Dúfame, že vernisáž a nasledovné putovné výstavy sa stanú mostom spájajúcim svet ľudí s mentálnym postihnutím s prirodzenou kultúrnou spoločnosťou. Propagácia tejto skvelej akcie v médiách prispela zároveň k zmene náhľadu na život ľudí s mentálnym postihnutím.

 

rok 2006:

 

 • projekt s názvom "ČASOPIS KLIENTOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM", vznikol vďaka finančnej podpore nadácie SPP, ktorá ho podporila sumou 1.294,56,-€.

          Cieľom projektu bolo poskytnúť klientom prostredníctvom tvorby časopisu priestor pre vlastnú tvorivosť, sebaobhajobu svojich názorov, vytváranie vlastných postojov a hodnotovej orientácie. Našou snahou bolo motivovať klientov a spolu s nimi založiť tradíciu vydávania vlastného časopisu "Kľúčik", ktorý funguje dodnes.

Slávnostného krstu časopisu v priestoroch knižnice Nezábudka v Košiciach sa zúčastnil aj primátor mesta, ako aj vedenie odboru sociálnych vecí Košického samosprávneho kraja.

 

Nadácii SPP, Nadačnému fondu Slovak Telekom, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Humanitnej spoločnosti Humanita pre život a organizácii humanitárnej starostlivosti Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní  ĎAKUJEME za finačnú podporu pri projektovej činnosti.