domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE je služba na podporu rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.

Pomoc ponúkame rodine so zdravotne znevýhodneným dieťaťom alebo deťmi od chvíle, keď sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti až do siedmeho roku veku dieťaťa.
            Sociálna služba je poskytovaná TERÉNNOU FORMOU v prirodzenom domácom prostredí alebo aj telefonicky a  e-mailom. Konzultácie môžu prebiehať aj u nás napr. v priestoroch herne. Služba včasnej intervencie je BEZPLATNÁ.

 PRE KOHO JE SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE URČENÁ?

o   pre deti, u ktorých bolo diagnostikované vývinové ochorenie v jednej alebo vo viacerých z nasledujúcich oblastí: vývin motoriky, adaptívne správanie, kognitívny vývin, komunikácia a sociálno - emocionálny vývin,

o   deti, u ktorých možno diagnosticky potvrdiť existenciu takých podmienok, ktoré vykazujú pravdepodobnosť odchýlok vo vývine, napr. prítomnosť Downovho syndrómu, detskej mozgovej obrny, zrakového, sluchového alebo viacnásobného postihnutia,

 ČO PONÚKAME?

 1. 1. Poradenskú podporu rodinyv rovine špecializovaného sociálneho poradenstva, psychologického a špeciálno - pedagogického poradenstva, vrátane podpory pri komunikácii s úradmi a odporúčaní vhodných kompenzačných a zdravotníckych pomôcok pre dieťa a pomoc pri ich zaobstaraní, vyhľadávanie a sieťovanie odborníkov a odborných pracovísk.
  2. Komplexnú stimuláciu vývinu dieťaťa- v oblasti komunikácie - terapia kŕmením, rozvoj komunikačného potenciálu, v oblasti motoriky - ovplyvňovanie svalového tónusu, LTV, polohovanie, prvky orofaciálnej stimulácie, stimulácia psychomotorického vývinu, kognitívnej a sociálno - emocionálnej oblasti, v oblasti vnímania,  hry, adaptívnom správaní, poradenstvo pri úprave prostredia pre dieťa, zapožičanie didaktických a stimulačných pomôcok a hračiek, možnosť zmyslovej stimulácie  v multisenzorickej snoezelen miestnosti priamo u nás. Ponúkame diagnostiku dieťaťa pre potreby socializácie a podporu pri koordinácii a kooperácii rôznych terapií pre rodinu a dieťa.
  3. Preventívne aktivity - vzdelávanie rodičov, odborníkov a laickej verejnosti.
  4. Sociálnu inklúziu a sociálnu rehabilitáciu -
  pomoc rodine nájsť svoje miesto v komunite, v ktorej žije, činnosť podporných rodičovských skupín, pomoc pri výbere predškolského a školského zariadenia, pomoc pri integrácii dieťaťa a hľadaní osobného asistenta. A tiež podpora rodiny pri zvládaní záťaže a vyrovnávaní sa s novými situáciami.

Práci s rodinami a deťmi sa venuje MULTIDISCIPLINÁRNY TÍM ODBORNÍKOV:

Mgr. Anna Šeňová - sociálna pracovníčka

a poverená vedením SVI

 • Sociálny pracovník vedie kompletnú dokumentáciu rodiny v spisovej aj v elektronickej podobe. Poskytuje rodine špecializované sociálne poradenstvo. Zabezpečuje kontakt s úradmi za účelom vybavenia kompenzácií, štátnych sociálnych dávok resp. iného plnenia alebo sprevádza rodinu pri tejto činnosti. Vykonáva depistáž a  prvý kontakt so štátnymi, školskými a  inými zariadeniami za účelom propagácie služby včasnej intervencie.

Mgr. Eleonóra Babjáková  - špeciálna pedagogička
Mgr. Katarína Fľaková  - špeciálna pedagogička

 • Špeciálny pedagóg poskytuje kompletný špeciálno-pedagogický poradenský servis deťom a ich rodinám. Učí rodičov pracovať s dieťaťom v domácom prostredí. Pripravuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami pre vstup do materskej a neskôr do základnej školy, aktívne pomáha rodičom pri výbere optimálneho spôsobu zaškolenia. Spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami.

Mgr. Mária Glittová – psychologička

 • Psychológ pracuje s dieťaťom, ale aj s celou rodinou. Vykonáva základnú psychologickú diagnostiku za účelom stanovenia psychoterapeutických metód a postupov pri práci s dieťaťom a rodinou. Pomáha pri riešení individuálnych, partnerských, rodinných, medziľudských a  iných ťažkostiach,  pri zvládaní krízových životných situácií a  pri prevencii sociálno-patologických javov. V spolupráci so špeciálnym pedagógom odporúča pre dieťa vhodné predškolské a školské zariadenie a pomáha pri začlenení dieťaťa do kolektívu.

Mgr. Tatiana Marková – sociálna terapeutka

 • Sociálny terapeut pracuje s rodinou ako celkom. Diagnostikuje sociálne vzťahy v rodine, aj vzťahy rodiny voči okoliu. Pôsobí na rodičov s cieľom predchádzania patologických procesov, ale aj samotného odstránenia narušenia rovnováhy medzi rodičom a jeho sociálnym prostredím. Pomáha mobilizovať vlastné zdroje rodiny a  bezprostredného okolia rodiny. Sprevádza a pomáha rodine pri sociálnej inklúzii a sociálnej rehabilitácii.

 

AKO SLUŽBA PREBIEHA:

 

Prvý kontakt so záujemcom.

            Prvý kontakt so službou včasnej intervencie je aktivitou záujemcu o službu. Môže byť telefonický, mailový alebo osobný. Cieľom prvého kontaktu je zistiť, čo záujemca spĺňa podmienky určené pre cieľovú skupinu, ktorej je služba včasnej intervencie poskytovaná. Ak áno, je dohodnutý termín prvej návštevy buď priamo v rodine záujemcu alebo na pracovisku včasnej intervencie. Ak záujemcovi nemôže byť poskytnutá služba včasnej intervencie, poskytne sa mu poradenstvo a kontakty na iné zariadenia alebo organizácie, kde by sa mohol obrátiť so svojim problémom.

Prvá informačná návšteva.

            Najlepšie je, keď prvá návšteva prebehne priamo v rodine záujemcu. Pokiaľ to rodine nevyhovuje, návšteva sa uskutoční na pracovisku služby včasnej intervencie. Záujemca je podrobne informovaný o poslaní a možnostiach využívania služby včasnej intervencie. Vzhľadom na zistený skutočný stav sú mu ponúknuté formy pomoci, ktoré by mohol využívať. Záujemcovi sú odovzdané základné tlačivá – informačný leták, príručka pre záujemcu a užívateľa služby včasnej intervencie a žiadosť o poskytovanie služby včasnej intervencie. Po zodpovedaní prípadných dotazov záujemcu, sa dohodne termín ďalšieho stretnutia.

Uzavretie zmluvy.

            Ak sa záujemca rozhodne využívať službu včasnej intervencie a spĺňa podmienky pre jej poskytovanie, je mu na základe žiadosti predložený návrh zmluvy. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch a podpisuje ju žiadateľ a riaditeľ zariadenia.

Priebeh služby.

            Práca s rodinou sa realizuje prevažne v domácom prostredí, kde pracovník služby včasnej intervencie vykonáva konzultačné návštevy spravidla raz za mesiac. Individuálne je možné dohodnúť vyššiu frekvenciu návštev. Dĺžka návštevy sa pohybuje v rozmedzí 1 až 1,5 hodiny. Návšteva prebieha vo vopred dohodnutom čase, ktorý je prispôsobený potrebám a možnostiam rodiny (aj v popoludňajších hodinách). Z každej konzultačnej návštevy vypracuje prítomný pracovník zápis, v ktorom vyhodnotí doterajší priebeh služby a navrhne jej pokračovanie, zmenu alebo nové aktivity. Každá rodina má svojho kľúčového pracovníka, ktorý koordinuje prácu s rodinou. Kľúčového pracovníka môže rodina kedykoľvek zmeniť.

Individuálny plán podpory rodiny.

            Kľúčový pracovník je zodpovedný za plánovanie a priebeh služby a zároveň po celý čas poskytovania služby včasnej intervencie rodinu sprevádza. Kľúčový pracovník, sociálny pracovník a zákonný zástupca dieťaťa spolu navrhnú a vytvoria individuálny plán podpory rodiny, v ktorom sú uvedené  konkrétne úlohy, ktoré chcú všetci zúčastnení v určitom období dosiahnuť. IPPR vymedzuje zdroje rodiny, prekážky a riziká, ktoré môžu ovplyvniť plnenie individuálneho plánu. Hodnotí sa polročne, resp. pri splnení cieľa. V priebehu poskytovania služby včasnej intervencie môže byť vypracovaných niekoľko individuálnych plánov podpory rodiny.

Prerušenie a ukončenie poskytovanej služby.

Rodina môže písomne požiadať o prerušenie poskytovania sociálnej služby na určitý čas, pričom zmluvný vzťah založený touto zmluvou naďalej trvá. O prerušenie poskytovania sociálnej služby môže rodina požiadať z dôvodu dlhodobej hospitalizácie dieťaťa, rehabilitačného pobytu alebo dlhodobého pobytu mimo domáceho prostredia, mimo dosahu možností poskytovania služby včasnej intervencie alebo z iných osobných dôvodov. 

            Zákonný zástupca dieťaťa môže zmluvu o poskytovaní služby včasnej intervencie vypovedať kedykoľvek bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť v písomnej forme, výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť od  nasledujúceho dňa po dni doručenia výpovede.

O okamžité ukončenie zmluvy o poskytovaní služby včasnej intervencie môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať v prípade zásadnej zmeny zdravotného stavu dieťaťa alebo zmeny pobytu dieťaťa.

            Automaticky je zmluva o poskytovaní služby včasnej intervencie ukončená z dôvodu dovŕšenia veku 7 rokov u dieťaťa, ktorému je služba poskytovaná.

            Poskytovateľ môže zmluvu o poskytovaní služby včasnej intervencie ukončiť, ak rodina už nemá záujem o poskytovanie služby včasnej intervencie a nespolupracuje s poskytovateľom, nerešpektuje dohodnuté termíny konzultácií alebo sa rodina presťahovala.

  

MÁME ZA SEBOU...

 • Zúčastnili sme na nefomálnom stretnutí organizácií, občiasnych združení  a iných subjektov, ktoré v Spišskej Novej Vsi pracujú s týranými ženami, zdravotne znevýhodnenými deťmi a dospelými, s celými rodinami. Stretnutie bolo zamerané na vzájomné spoznanie sa a posúvanie informácií ďalej. Stretnutie sa konalo 29.10. 2019  v Spišskej Novej Vsi, stretnutie zorganitovalo občianske združenie Hana.
 • Dňa 18.10.2019 sme sa v Poprade zúčastnili odborného seminára „Deň s kochleárnymi implantátmi a načúvacími aparátmi.“

 • V Košiciach sme sa v dňoch 11.-13.9. 2019 zúčastnili trojdňového tréningového kurzu „Bilaterálna integrácia“. Kurz organizoval Inštitút psychoterapie a socioterapie.
 • Ako jedno z troch zariadení v rámci Slovenska sme zapojení do projektu Agora.
  Projekt prebieha od apríla 2019 do apríla 2020 a do jeho plnenia sme zapojili 20 rodín, ktorým je poskytovaná služba včasnej intervencie. Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie služby včasnej intervencie a zvyšovanie povedomia o včasnej intervencii medzi odbornou a laickou verejnosťou.

 • Dňa 28.04 sme sa v Bratislave zúčastnili seminára "Kognitívne behaviorálna intervencia pri práci s úzkostnými deťmi ".
    
 • V Bratislave sme sa dňa 27. 04. 2019 zúčastnili  3. česko-slovenského dňa existenciálnej analýzy a logoterapie, téma konferencie: "Osamelosť a jej podoby v psychoterapii".
 • Dňa 10. 4. 2019 sme sa stretli s p. Pavlom Hricom z OZ Cesta von. OZ pomáha ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Prostredníctvom projektu Omama chceme aj my po odbornej stránke pomôcť zdravotne znevýhodneným deťom narodeným do chudoby, aby získali lepšie základy v ranom veku a neskôr v rámci svojich možností a schopností vedeli viesť dôstojný život.  
 • V Prešove sme sa dňa 12.03. 2019 zúčastnili stretnutia „Ranné poradenstvo pre rodiny s poruchou sluchu“. Stretnutie organizovalo CVI Prešov.

 • V Banskej Bystrici sme sa dňa 12. 03. 2019 zúčastnili na konferencii „Komunikácia nie je len reč – rozumieme si“, ktorú organizovalo CVI Banská Bystrica.
 • Dňa 05.02. 2019 sme poskytli rozhovor o našej službe pre televíziu RTVS.
 • Od novembra 2018 do mája 2019  sa v Trenčíne zúčastňujeme na akreditovanom vzdelávacom programe „Odborné činnosti zamerané na včasnú podporu dieťaťa s ohrozeným vývinom z dôvodu zdravotného postihnutia a jeho rodiny v sociálnych službách".  
 • V Bratislave sme sa dňa 22.11. 2018 aktívne zúčastnili pracovného stretnutia o včasnej intervencii pre deti a ich rodiny zo sociálne vylúčených komunít, ktoré organizovala asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a nadácia SOCIA.

 • Dňa 20.11. 2018 sme sa zúčastnili na Valnom zhromaždení Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, ktoré sa konalo v Žiline. 

 • V Žiline sme sa dňa 17.11 .2018 zúčastnili 2. Celoslovenského stretnutia katolíckych psychológov, psychoterapeutov a psychiatrov (K3P).
 • Dňa 23.10 sme poskytli rozhovor RÁDIU KOŠICE v rámci témy Centrá včasnej intervencie.
 • V dňoch 26.-27. 10. 2018 sme sa aktívne zúčastnili na Arteterapeutických dňoch východu 2018, ktoré organizuje Denné centrum duševného zdravia PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o. a Facilitas n.o. Košice. Vystúpili sme s prednáškou „Služba včasnej intervencie – pomoc rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi“.  

 • Od októbra 2018 pre našich klientov sprostredkovávame canisterapiu.

 • V Prešovskej pobočke CVI, sme sa dňa 29.09. 2018 zúčastnili na konzultačnom dni o kompenzačných pomôckach, zdravotníckych pomôckach, iných pomôckach, pomáhájúcich pri rôznych ťažkostiach.

 • S podporou nadácie Pontis sme v rámci grantového programu Srdce pre deti v auguste vynovili našu herňu o nové terapeutické, rehabilitačné, montessori pomôcky a nakúpili sme odbornú literatúru.

 • Od júla sme posilnili náš tím o nové poradkyne včasnej intervencie a zariadili sme prijímaciu miestnosť pre naše rodinky.

 • Dňa 08.06. 2018 sme sa aktívne zúčastnili festivalu Dni bábkového divadla a hier pre rodiny "VIRVAR", kde sme mali informačný stánok s cieľom prezentovania našej práce širokej verejnosti. 

 • Od júna 2018 sprostredkovávame hipoterapiou pre naše deti.

 • Na festivale dramatickej tvorivosti prijímateľov sociálnej služby domovov sociálnych služieb Most úsmevov sme 29.05. 2018. aktívne podporili pri vystúpení dospelých klientov nášho zariadenia.

 • Dňa 24.05. 2018 sme sa zúčastnili na prednáške „Pediatri o autizme". ktorú viedla Mgr. Zuzana Maštenová, BCBA. Hlavnou témou bola identifikácia najranejších príznakov autizmu. 

 • Zúčastnili sme sa prednášky v terapeutickom centre ABIAtko s témou „Nácvik sebaobslužných, činností u detí s poruchou PAS", ktorá sa konala 18.04. 2018.

 • Dňa 12.04. 2018 sme sa zúčastnili na prednáške „Význam senzomotorických hier vo vývoji detí so zdravotným znevýhodnením  s Lindou van Dalen z centra Chat. 

 • V terepeutickom centre ABIAtko sme 15.03. 2018 absolvovali workshop „Postupy efektívneho učenia a učenie motorickej imitácie u dieťaťa s PAS".

 • Dňa 15.03. 2018 sme sa zúčastnili prednášky na tému „Alternatívna a augmentatívna komunikácia, jej princípy a význam v predrečovom období", ktorú zorganizovalo CVI Košice. 

 • V terepeutickom centre ABIAtko sme 24.01. 2018 absolvovali workshop „Postupy efektívneho učenia a učenie motorickej imitácie u dieťaťa s PAS".

 • O tom, že sa naša služba pomaly dostáva do povedomia verejnosti nielen v Košiciach, svedčí aj fakt, že polovica rodín, s ktorými pracujeme žije mimo Košíc.

 • V dňoch 5. a 6. 12. 2017 sme absolvovali v Olomouci kurzy „Mapa – tvoříme akční plány“ a Cesta – plánujeme alternativní zítřky s nadějí“.

 • V dňoch 21. a 22. 10. 2017 sme sa prezentovali na akcii pre rodiny s deťmi Veselá planéta.

 • Dňa 17.10.2017 sa v Liptovskom Mikuláši konalo 2. valné zhromaždenie Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, ktorého sme sa aktívne zúčastnili.

 • Dňa 16.10.2017 sme v Liptovskom Mikuláši absolvovali seminár „Štandardy kvality pre včasnú intervenciu“.

 • Dňa 14.10.2017 sme v Trenčíne absolvovali jednodňové školenie „Úvod do tématiky snoezelen“.

 • Zúčastnili sme sa na workshope „Moje dieťa má diagnózu Autizmu, čo teraz?”, ktorý dňa 27.09.2017 zorganizovalo Terapeutické centrum ABiAtko.

 • Dňa 20.9.2017 sme sa v Trenčíne zúčastnili stretnutia poskytovateľov služby včasnej intervencie, ktoré zorganizovala Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie a bolo zamerané na zdieľanie skúseností, ako  realizujú jednotlivé kroky postupu práce s rodinou.

 • Neustále pracujeme na depistáži a sieťovaní.

 • Úrad Košického samosprávneho kraja organizuje každoročne akciu „Deň zdravia“, ktorej sme sa 13.9.2017 aktívne zúčastnili aj my a prezentovali sme svoju prácu.

 • V Olomouci sme sa v dňoch 11.-12.9.2017 zúčastnili kurzu „Alternativní a augmentativní komunikace“.

 • Dňa 28.7.2017 sme prvýkrát vycestovali za našou najvzdialenejšou rodinou 94 km od Košíc.

 • V júli sme mali možnosť pripomienkovať návrh novely zákona o sociálnych službách, ktorý sa týka aj spôsobu financovania služby včasnej intervencie.

 • Po takmer pol roku našej existencie sme dňa 19.6.2017 za účasti pozvaných hostí, rodičov a médií slávnostne otvorili našu službu.

 • V dňoch 15.-16.6.2017 sme v Holíči absolvovali workshop „Bazálna stimulácia v sociálnej rehabilitácii“.

 • V dňoch 1.- 4.6.2017 sme sa aktívne zúčastnili festivalu Dni bábkového divadla a hier pre rodiny "VIRVAR", kde sme prezentovali svoju prácu aj názornými ukážkami práce s terapeutickými pomôckami.

 • Dňa 8.6.2017 sme sa v Prešove zúčastnili na regionálnom pracovnom stretnutí poskytovateľov včasnej intervencie, ktorý organizovala Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

 • V máji 2017 sme absolvovali v Bratislave ďalší kurz SM systém – skolióza.

 • Od mája 2017 do novembra 2017 sa v Trenčíne zúčastňujeme kurzu „Poradca včasnej intervencie", ktorý nás v rámci šiestich trojdňových modulov postupne zdokonaľuje v našej práci.

 • Prácu služby včasnej intervencii sme prezentovali aj v médiách - rádio Regina, rádio Kiss, v TV Košice Dnes, v magazíne KSK, Nový čas, TV Markíza a i.

 • V rámci Dňa otvorených dverí sme dňa 29.3.2017 ukázali verejnosti naše priestory a rozprávali sa o našej práci.

 • Dňa 22.3.2017 sme v priestoroch nášho zariadenia zorganizovali vzdelávací seminár pre rodičov na tému „Možnosti kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného znevýhodnenia v zmysle platnej legislatívy SR" s pracovníčkami ÚPSVaR Košice.

 • Zúčastnili sme sa seminára s klinickou logopedičkou na tému „Psychomotorický vývin ako prediktor schopnosti jesť a piť", ktorý sa uskutočnil 25.3.2017 v Prešove.

 • Vo februári 2017 sme sa v Košiciach zúčastnili kurzu SM systém (špirálna stabilizácie chrbtice).

 • Zúčastnili sme sa  na medzinárodnej vedeckej konferencii „Expresívne terapie vo vedách o človeku 2017" s témou Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta, ktorá sa konala 26.1. 2017 v Ružomberku.

 • Aktívne sme sa zúčastnili na otváracej konferencii Centra Liberta v programe Erasmus „Všetkým zazvonilo"- integrovaný praktický protokol včasnej intervencie a spoločného školského vzdelávania pre osoby s postihnutím 23.2.2017 s príspevkom nášho liečebného pedagóga „Možnosti liečebno-pedagogických terapií vo včasnej intervencie a v školskej integrácii  detí so ŠPV".

 • Na 1. Valnom zhromaždení Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie, ktoré sa konalo dňa 25.1.2017 v Liptovskom Mikuláši, sme sa stali pridruženým členom Asociácie poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie.

 • Dňa 11.1.2017 sme uzatvorili prvú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

 

 

KDE NÁS NÁJDETE?
Služba včasnej intervencie ako organizačná súčasť DOMKO-DSS
Park mládeže 3 (pri obchodnom dome Mier, oproti potravinám Agro Milk), 040 01 Košice


KONTAKT: 

riaditeľ Ing. Martin Vatra, mobil: 0911 929 050

vedúca SVI:  Mgr. Anna Šeňová - poverená vedením

kancelária SVI: 055/600 19 25

pracovníci SVI mobil: 0911 142 138, 0911 142 139

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

 

POVEDALI  A  NAPÍSALI  O  NÁS: 

https://www.youtube.com/watch?v=LzNzXsWTtuw

https://web.vucke.sk/sk/novinky/bezplatna-sluzba-vcasnej-intervencie-pomaha-konkretnym-rodinam.html

http://www.ta3.com/clanok/1107934/detom-s-postihnutim-pomahaju-v-kosiciach-bezplatnou-sluzbou.html

http://kosicednes.sk/udalosti/vcasna-intervencia-je-dvojnasobna-pomoc-v-necakanej-situacii/

http://www.teraz.sk/regiony/kosice-vznikne-nove-centrum-vcasnej/224799-clanok.html

http://www.kosickespravy.sk/pomozu-rodinam-v-nudzi

http://kosicednes.sk/udalosti/otvorili-sluzbu-vcasnej-intervencie/

http://kosice.dnes24.sk/nova-sluzba-pre-rodiny-v-kosickom-kraji-pomoc-rodicom-so-zdravotne-znevyhodnenymi-detmi-272880

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20459367/domko-pomaha-rodinam-so-zdravotne-postihnutymi-detmi.html#axzz4knf1lqKg

http://195.46.72.16/free/jsp3/search/view/ViewerFoto.jsp?Document=..%2F..%2FFondyF%2F17%2F06%2Fdomko01_19_6_2017438080.1%40Foto&QueryText=

http://www.newsjs.com/url.php?p=http://www.cassovia.sk/news/20532

https://issuu.com/kosicednes/docs/21-06-2017

http://www.ssn.sk/16189/vcasna-intervencia-dvojnasobna-pomoc-necakanej-situacii/

http://www.ssn.sk/17147/bezplatna-sluzba-vcasnej-intervencie-v-kosiciach-uz-pomaha-konkretnym-rodinam/

http://www.24hod.sk/v-kosiciach-vznikne-centrum-vcasnej-intervencie-cl471340.html

http://www.dobrenoviny.sk/c/84428/v-kosiciach-vznikne-centrum-vcasnej-intervencie-

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/vznikne-nove-centrum-vcasnej-intervenc/30266-clanok.html?combinedGlobalTab_teraz=1

   pomahajunam

Sociálna služba je poskytovaná TERÉNNOU FORMOU v prirodzenom domácom prostredí alebo aj telefonicky a  e-mailom. Konzultácie môžu prebiehať aj u nás napr. v priestoroch herne. Služba včasnej intervencie je BEZPLATNÁ.