domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

V DSS s týždennou pobytovou sociálnou službou poskytujeme:

 1. stravovanie - strava racionálna poskytovaná 5x denne
  Izby 020
 2. ubytovanie. Kapacita zariadenie pre týždennú pobytovú formu je 10 miest. Ubytovanie je zabezpečené v dvojlôžkových izbách. K dispozícii je aj spoločenská miestnosť s vlastnou knižnicou a telocvičňa. Estetizácia a zariadenie izieb sa snaží byť čo najbližšie rodinnej pohode v súlade s nariadením vlády o ubytovacích zariadeniach.
  Izby 001Izby 026Izby 013
 3. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby - je služba, ktorá je odbornou činnosťou a podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách zahŕňa: stravovanie, vyprázdňovanie, osobnú hygienu, celkový kúpeľ, obliekanie a vyzliekanie, zmena polohy - sedenie a státie, pohyb po schodoch a po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu a potrebu dohľadu.

 4. opatrovateľskú starotlivosť, ktorej súčasťou je aj rehabilitačná činnosť vo vlastnej telocvični.
 5. sociálne poradenstvo, smerované k pomoci prijímateľovi a jeho rodine. Vyplýva najmä z požiadaviek a potrieb prijímateľa a jeho rodiny.

 6. pracovnú terapiu, ktorej cieľom je, aby práca prijímateľa bavila, mala zreteľný cieľ a aby bola dokončená. Pri práci sú využívané rozličné techniky akými sú enkaustika, pletenie košíkov s pedigom, tancart, guilling a ďalšie kreatívne postupy.

 7. sociálnu rehabilitáciu so zameraním na sebaobsluhu, nácvik sociálneho správania a integráciu do komunity.

 8. záujmovú činnosť - činnosť, ktorá je zameraná na rozvoj schopností a zručností prijímateľa. Ide o kultúrnu, športovú, spoločenskú a rekreačnú činnosť. V oblasti športu sa snažíme naších prijímateľov rozvíjať najmä v plávaní, v stolnom tenise, v atletike, vo futbale, vo florbale, v krikete).

 9. terapie - arteterapia (v ktorom domimuje maľba, keramika a fotografovanie), dramatoterapia s naším divadelným súborom Domko, muzikoterapia (prevažne spev, tanec, hra na africké bubny tzv. djembe a iné hudobné nástroje, či na klavír), biblioterapia v knižniciach, canisterapia s psíkom Lucy, snoezellen terapia v multisenzorickej miestnosti.