domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

Zariadenie podporovaného bývaniaposkytuje sociálnu službu fyzickej osobe od 16.roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

Dohľadom  rozumieme usmerňovanie a monitorovanie prijímateľa pri zabezpečení sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít.

Činnosť v ZpB sme začali poskytovať 20.júla 2020. Zariadenie podporovaného bývania sa nachádza na ul. Osloboditeľov 174/124 v Čani a je situované v rodinnom dome.

Poslaním ZpB je poskytovanie primeranej miery podpory osobám s mentálnym postihnutím, ktorí potrebujú individuálnu podporu v každodennnom živote. Posilňujeme čo najväčšiu samostatnosť prijímateľov, znižovanie závislosti prijímateľov na službe a podporujeme maximálne možné využívanie  služieb a inštitúcií.

 

V ZPB sa okrem dohľadu poskytujú:

a) odborné činnosti:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2. sociálne poradenstvo

3. vykonáva sa sociálna rehabilitácia, zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby, rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných  sociálnych aktivitách s maximálnym využitím  zdrojov v rodine a v komunite.

4. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov - je zameraná najmä na pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, osobných dokladov, prí písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných  bežných záležitostí. 

b) obslužné činnosti:

1. ubytovanie - je poskytované v rodinnom dome v 2 samostatných bytových jednotkách, v dvojlôžkových izbách. K dispozícii majú plne vybavenú kuchyňu, jedáleň, miestnosť na pranie, sušenie a žehlenie šatstva, spoločné priestory.

c) ďalšie činnosti:

1. utvárame podmienky na prípravu stravy

2. utvárame podmienky na upratovanie

3. utvárame podmienky na pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne

4. zabezpečujeme záujmovú činnosť

5. utvárame podmienky na úschovu cenných vecí