domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

 

POLITIKA KVALITY

  • všetky odborné činnosti, ktoré poskytujeme v našom zariadení prijímateľom sociálnej služby sú poskytované odborným personálom 
  • zavádzaním procesného systému riadenia kvality dochádza k skvalitneniu činnosti a tým aj k skvalitneniu poskytovaných sociálnych služieb
  • investície do ľudského kapitálu prostredníctvom ďalšieho vzdelávania zamestnancov prinesú zvýšenú odbornú úroveň zamestnancov zariadenia
  • poskytovaním kvalitných sociálnych služieb a zriaďovaním ďalších druhov sociálnych služieb sa zvyšuje naše postavenie a konkurencieschopnosť medzi zariadeniami v rámci KSK
  • pozitívne vzťahy medzi zamestnancami, prijímateľmi a ich rodinnými príslušníkmi vytvárajú "rodinnú" atmosféru v zariadení
  • klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.