domov socialnych sluzieb domko Košice

domko Košice

                                           CIELE KVALITY NA ROKY 2019 - 2021

 

CIEĽ OBSAH OBDOBIE
Cieľ 1 zriadiť nový druh sociálnej služby - špecializované zariadenie pre PSS s pervazívnou vývinovou poruchou v počte 8 prijímateľov sociálnej služby 1.1.2019
Cieľ 2 zriadiť nový druh sociálnej služby - zariadenie podporovaného bývania pre 6 PSS r. 2019
Cieľ 3 zrealizovať prístavbu 1 triedy na pracovnú činnosť r. 2019
Cieľ 4 spoluorganizovanie prehliadky dramatickej tvorivosti PSS v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - "Most úsmevov" r. 2019-2021
Cieľ 5 organizovanie medzinárodných plaveckých pretekov pre PSS r. 2019-2021
Cieľ 6 pokračovať v spolupráci s Agentúrou na podporu zdravotne znevýhodnených umelcov SR formou výstav a vernisáži fotografií našich prijímateľov sociálnych služieb priebežne
Cieľ 7 v rámci integrácie spolupracovať pri realizácii prehliadky VIRVAR v spolupráci s Babkovým divadlom v Košiciach r. 2019-2021
Cieľ 8 postupne zavádzať procesný systém do praxe, ktorí bude viesť k skvalitneniu poskytovania sociálnych služieb od r. 2019
Cieľ 9 preferovať otvorené lprostredie DOMKO-DSS pre širokú verejnosť - "Otvorené dvere" priebežne
Cieľ 10 spolupráca SVI s neziskovou organizáciou Cesta von na projekte "Omama" v Kecerovciach od roku 2019
Cieľ 11 poskytnúť pomoc a podporu rodinám PSS a verejnosti realizáciou podporných skupín v spolupráci s odborními (psychiater, psychológ, právnik, sociálny pracovník atď) 1 x mesačne
Cieľ 12 stážové pracovisko pre študentov stredných a vysokých škôl priebežne
Cieľ 13 pokračovať v spolupráci s fakultou BERG TUKE v prezentácii nášho zariadenia DOMKO-DSS na konferenciách a sympóziách r. 2019